Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Kilka słów o nas

Jak i od kiedy działamy?

WMSPDiR w Szymonowie powstało i rozpoczęło swoją działalność 28.11.2000r. a wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 20.09.2001r. sygn. OL.VIII Ns-REJ.KRS/8159/01/886 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS.

W latach 2000-2003 prowadziło działalność statutową na rzecz zubożałego, zagrożonego patologią społeczeństwa gminy Małdyty oraz objęło swym zasięgiem i fachową pomocą rodziny dzieci , które przebywają w Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Systematycznie odbywają się szkolenia dla członków Stowarzyszenia mające na celu pracę z rodzinami zagrożonymi.

W trosce o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych ( zwłaszcza popegerowskich ) powstał program stypendialny na lata 2001-2006 , którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych.

Od 2002 roku pomagamy materialnie zubożałym rodzinom przez Program PEAD "Dostarczania Żywności Dla Najuboższej Ludności UE".

Rok rocznie włączamy się w Wojewódzkie Dni Rodziny i organizujemy festyny mające na celu wspomaganie rodzin zagrożonych i wzmacnianie więzi rodzinnych.

Od 01.01.2004 r. Stowarzyszenie przejęło od Starostwa Powiatowego w Ostródzie Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, który zapewnia całodobową opiekę 45 wychowankom.

Stowarzyszenie od 09.01.2008 roku prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym znajdują całodobowe schronienie i wyżywienie ofiary przemocy domowej. PIK zapewnia bezpieczeństwo, opiekę psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. Jednorazowo przebywać mogą dwie rodziny 3-osobowe.

W 2010 roku WMSPDiR sfinansowało wypoczynek zimowy dla siedmiorga wychowanków z Domu dla Dzieci w Szymonowie w Walentynówce oraz dla trzynaściorga wychowanków- wypoczynek letni.

Stowarzysznie finansuje remonty niezbędne do standaryzacji w budynku głównym placówki tj:

  • klatka schodowa
  • sanitariaty w grupie chłopców
  • wymiana drzwi, okien i podłóg.

Od końca 2010 roku prowadzimy Klub Integracji Społecznej „Kreatywnie i Solidnie”, którego głównym celem jest udzielenia pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Staramy pomagać samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji