Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

KONKURS

Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału w konkursie.

Poniżej przedstawiamy regulamin.

REGULAMIN

Konkurs na rewers medalu o tematyce wywózek polskich obywateli na Daleki Wschód projektowany przez Dzieci dla Dzieci

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Konkurs na rewers medalu o tematyce wywózek polskich obywateli na Daleki Wschód projektowany przez Dzieci dla Dzieci” zwany dalej ,,Konkursem”.

 2. Organizatorem konkursu są: Dyrektor Domu Dla Dzieci im. Sybiraków Pani Zofia Bagińska oraz Mirosław Cydzik.

 3. Medal zostanie wręczony zawodnikom, którzy ukończą I Bieg Pamięci Sybiraków.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, którzy do dnia 19 kwietnia 2020 r. nie ukończą 18 roku życia.

 2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

 

ZGŁOSZENIA

 

 1. Projekt należy przesłać w wersji:

- elektronicznej w pliku graficznym o dowolnym rozszerzeniu;

- papierowej (kompozycja zamknięta).

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia ewentualnych zmian i poprawek po wcześniejszym kontakcie z autorem projektu.

 1. Konkurs zostanie opublikowany poprzez stronę internetową www.facebook.com – wydarzenie dotyczące I Biegu Pamięci Sybiraków oraz na stronie www.szymonowo.pl.

 2. Zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy nadsyłać od 15.01.2020 r. do 01.03.2020 r. na adres: biegpamiecisybiraka.konkurs@gmail.com, zgłoszenia w wersji papierowej należy wysyłać na adres: Szymonowo 14, 14-330 Małdyty.

 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz telefon, adres e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego.

 4. Zgłoszenie uznaje się za kompletne wówczas, gdy projekt zostanie nadesłany wraz z wypełnionym formularzem konkursowym – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:

  1. Jest autorem przesłanego materiału,

  2. Przesłany materiał nie naruszą dóbr osobistych i materialnych osób trzecich,

  3. Wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie tego materiału na nośnikach różnego rodzaju,

  4. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanego projektu do celów organizacji I Biegu Pamięci Sybiraków oraz kolejnych biegów.

 

NAGRODY

 

 1. Kapituła wyłoni najlepszy projekt spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 marca 2020 r.

 1. Laureat otrzyma ,,Nagrodę specjalną”.

 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 wrzśnia 2020 r. podczas I Biegu Pamięci Sybiraków w Szymonowie gm. Małdyty. Nagroda zostanie wręczona laureatowi podczas dekoracji wszystkich zwycięzców o godzinie 15:30.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie w Szymonowie z siedzibą Szymonowo 14, 14-330 Małdyty, e-mail: szymonowo@wp.pl, tel. 897586013.

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie wyrażonej przez uczestnika, rodzica/opiekuna zgody, w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu. Dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w Regulaminie I Biegu Sybiraków w Szymonowie oraz dane w postaci wizerunku uczestników. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Wypełniając formularz konkursowy rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w postaci imienia i nazwiska oraz wieku oraz nieodpłatne ich wykorzystywanie w dowolnej formie przez organizatora, partnerów i sponsorów na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności na ich publikację i rozpowszechnianie we wszystkich mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących I Biegu Pamięci Sybiraków w Szymonowie.

 4. Dane osobowe, w tym dane w postaci wizerunku, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe laureata mogą zostać przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem na potrzeby publikacji wyników. Dane osobowe po ogłoszeniu wyników będą umieszczone na stronie: www.szymonowo.pl oraz w innych mediach po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna.

 6. Uczestnikom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu przysługuje:

  1. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody należy pisemnie zgłosić organizatorowi.

  3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane osobowe laureata konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku nienadesłania uzupełnionego formularza konkursowego wraz z projektem, zgłoszenie nie zostanie ocenione.

 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zrzeka się praw autorskich do projektu, który jednocześnie staje się własnością organizatorów. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez organizatorów na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go na potrzeby I Biegu Pamięci Sybiraków oraz kolejnych edycji biegów.

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.

formularz konkursowy:

.odt

.pdf

.doc

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji