Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Kreatywnie i Solidnie

Wychodząc naprzeciw problemom społeczności lokalnej i wychowanków Domu Dziecka powstał pomysł stworzenia Klubu Integracji Społecznej (KIS) działającego przy Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie, który mógłby zaspokoić potrzeby aktywności społeczności lokalnej Szymonowa, jak również podopiecznych Domu dla Dzieci w wieku 15-24 lata, którzy wstępują w okresu usamodzielnienia. Inicjatywa ta ma na celu przerwanie bierności osób marginalizowanych społecznie, czemu ma służyć odpowiednie motywowanie oraz aktywizacja uczestników programu, a także indywidualna praca z każdym z nich. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu działania stanowią połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się modułów, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy.

Cel główny Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i minimalizowanie skutków bezrobocia wśród zagrożonych 55 mieszkańców (min.25K) Szymonowa i okolicznych wiosek przez działalność Klubu Integracji Społecznej w okresie od listopada 2010 do czerwca 2012 roku.

Pełna prezentacja jest dostępna pod poniższym linkiem
„KREATYWNIE I SOLIDNIE” KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - prezentacja (kliknij)

Projekt "Kreatywnie i Solidnie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji