Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                             W DOMACH DLA DZIECI  W SZYMONOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych) – dalej RODO – informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie (również Domu dla Dzieci Bezpieczny Start) w Szymonowie z siedzibą Szymonowo 14, 14-330 Małdyty, e-mail: szymonowo@wp.pl, tel. 897586013.

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

1. W celu realizacji przez Dom dla Dzieci im. Sybiraków ( również Dom dla Dzieci „Bezpieczny Start”) w Szymonowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania misji publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

2. W celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c  RODO), w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO).

Wszystkie dane szanujemy, dbamy o nie , nie sprzedajemy i nie udostępniamy.

III. Praw osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pana prawo:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,

2. Prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania,

3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/pana zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Administrator zaprzestanie przetwarzać dane, chyba, że będzie w stanie wykazać, że dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO.

IV. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1. W zakresie realizacji zadań określonych w pkt. II lit. a i c klauzuli – wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, natomiast zakres danych osobowych został określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zmn.) oraz w przepisach szczegółowych, podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia stosownego postepowania przewidzianego przepisami prawa, zmierzającego do realizacji Pani/Pana żądania określonego w podaniu/wniosku, a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania/wniosku bez rozpatrzenia;

2. W celu zawarcia i realizacji umowy – warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

3. W przypadku innych celów – na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacj tego celu.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1. W zakresie realizacji zadań określonych w pkt. III lit. a i c klauzuli – przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz 67 z póź. zmn.);

2. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy – do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

3. Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody (jednakże należy pamiętać, że prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być też strony postępowań administracyjnych.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie sa podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków i „Bezpieczny Start”

mgr Zofia Bagińska

Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji