Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

UE

Nasz Dom- Wasza historia

Nasz Dom – Wasza historia” – budowanie świadomości historycznej

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Projekt „Nasz Dom – Wasza historia” – budowanie świadomości historycznej przygotowany został jako wspólna inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania historią wśród wychowanków Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
•    wzrost wiedzy wśród młodzieży nt. historii Sybiraków;
•  kształtowanie szacunku dla tradycji oraz dokonań pokoleń, które ukształtowały szczególny charakter Szymonowa;
•    wzrost wśród młodzieży umiejętności pracy w zespole oraz realizacji wspólnych zadań.

Z racji tego, iż Sybiracy zdeponowali w Domu Dziecka wszystkie pamiątki z okresu wojny, realizacja projektu zakłada dwa kluczowe działania: opracowanie zebranych i powstałych materiałów, zapisów w spójną całość i wydanie ich w postaci publikacji oraz zorganizowanie wystawy podsumowującej projekt (na której znajdą się m.in. zgromadzone fotografie, dokumenty, spisane historie, pamiątki) – przygotowane przez wychowanków Domu Dziecka.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest cała społeczność Domu Dziecka w Szymonowie oraz kadra pedagogiczna. W sposób szczególny w projekt zaangażowanych zostanie około 10 wychowanków
w wieku 13 – 26 lat. Odbiorcami pośrednimi projektu są pozostali mieszkańcy miejscowości, w której usytuowany jest Dom Dziecka, a także Sybiracy angażujący się w prace na rzecz projektu. Dodatkowo grupę odbiorców pośrednich stanowią mieszkańcy powiatu ostródzkiego, będący adresatami wystawy i publikacji.

Działania realizowane w ramach projektu będą podzielone na cztery etapy.

W pierwszym etapie wychowankowie wraz z osobami angażującymi się w prace na rzecz projektu spotkają się w placówce ze specjalistą (historykiem) oraz przedstawicielami realizatora projektu,
w celu umówienia kwestii organizacyjnych, przybliżony zostanie cel projektu, jego założenia
i przewidywane efekty oraz źródło finansowania. W drugim etapie młodzież zaaranżuje spotkanie ze świadkami historii, gdzie przeprowadzą wywiady, rozmowy oraz zostaną spisane opowiadania
i wspomnienia Sybiraków.

Kolejnym – drugim etapem będzie przygotowanie i zredagowanie zebranych dotąd informacji
w formie publikacji, które przekazane zostaną osobom zainteresowanym podczas wystawy.

Trzecim etapem realizacji projektu będzie zaprezentowanie osiągnięć podczas końcowej wystawy, która poświęcona zostanie historii budynku, w którym mieści się Dom Dziecka. Wszystkie zebrane materiały wyeksponowane będą w Muzeum w Ostródzie, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy. Na otwarcie wystawy zaproszone zostaną osoby zainteresowane prezentowaną tematyką oraz bezpośredni twórcy. Następnie wystawione materiały zostaną zaprezentowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Oddziale 1 Banku Zachodniego WBK w Ostródzie oraz w Domu dla Dzieci. Sybiraków w Szymonowie. Po zakończeniu wystaw materiały zostaną przekazane do Domu Dziecka.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.000,00 ZŁ

Szczegółowe informacje nt. podejmowanych działań można uzyskać w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
pod nr tel. (89) 646 04 06 wew. 15

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży


Anonimowy Przyjaciel

anonimowy formularz

Jeśli masz problem, chcesz porozmawiać, szukasz pomocy -

Napisz!

Rozliczenie PIT

Przekaż 1% naszej organizacji